اسلحه دادن به زندانی برای فرار

هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی