وضعیت وجوه ماخوذه طلبکاران ارفاقی قبل از لغو قراداد ارفاقی

اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد‌کسر خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۵۰۲ قانون تجارت