انتخاب اولین بازرس در شرکت سهامی

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های‌سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون به عمل خواهد آمد.

رجوع کنید به ماده ۱۴۵ قانون تجارت