مجازات ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تادیبی است.

رجوع کنید به ماده ۵۴۳ قانون تجارت