تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی