ترتیب رجوع طلبکاران شخصی شرکای ضامن به شرکت مختلط سهامی ورشکسته

اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.

رجوع کنید به ماده ۱۷۵ قانون تجارت