مرور زمان دعاوی عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

رجوع کنید به ماده ۹۹ قانون تجارت