امکان اعتراض طلبکاری که طلب او تشخیص گردیده به تشخیص مطالبات سایر طلبکاران ورشکسته

هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت‌حساب دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور‌به هم رسانیده و نسبت به طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را خود تاجر ورشکسته هم‌خواهد داشت.

رجوع کنید به ماده ۴۶۴ قانون تجارت