ماده ۲۱۳ قانون مدنی

معامله محجورین نافذ نیست.

بعدی ❭