تعیین نفقه تاجر ورشکسته و خانواده‌اش

تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.

رجوع کنید به ماده ۴۴۷ قانون تجارت