ماده ۳۸۳ قانون مدنی

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.

بعدی ❭