ماده ۱۲ قانون تسهیل ازدواج جوانان

گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.

بعدی ❭