شرکت سهامی و ضمانت اجرای عدم تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام

دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.

رجوع کنید به ماده ۴۹ قانون تجارت