ماده ۵۹۱ قانون تجارت

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

بعدی ❭