شروع به سرقت‌های مذکور در مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴

مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

رجوع کنید به ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی