ماده ۱۴ قانون ثبت احوال

(اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) - برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد.

بعدی ❭