ماده ۱۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران

چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق الزحمه متناسب برخوردار می‌شود.
الف – تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال
ب – تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه ۲۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه ۱۰.۰۰۰ ریال و حداکثر تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال
ج – حق المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر ۵۰.۰۰۰ ریال
د – حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال

بعدی ❭