ماده ۷۲۰ قانون مدنی

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

بعدی ❭