امکان حضور تاجر ورشکسته در موقع کلیه اقدامات تامینیه

مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در‌صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تامینیه حاضر باشد.

رجوع کنید به ماده ۴۴۸ قانون تجارت