ماده ۲ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

هر یک از هیات‌های تخصصی، مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است که به موجب ابلاغ رییس دیوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه، به عضویت در این هیات‌ها تعیین می‌شوند. رییس دیوان می‌تواند حسب ضرورت، تعداد اعضاءی هیات‌ها و نیز عناوین و تعداد آن‌ها را افزایش دهد.

بعدی ❭