مهلت قبول یا نکول برات

برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

رجوع کنید به ماده ۲۳۵ قانون تجارت