ماده ۷ دستورالعمل اجرایی اصل 142 قانون اساسی

دفتر برای رفع نقص،ابهام و اجمال در میزان دارایی مشمولان و طرق تحصیل، تعدیل و یا هرگونه تغییرات آن،با تشخیص رئیس قوّه قضائیه یا شخص ماذون نسبت به اخذ توضیح از آنان اقدام می‌کند.

بعدی ❭