صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی

مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است تصمیم‌بگیرد.

رجوع کنید به ماده ۸۶ قانون تجارت