ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

میزان مستمری از کار افتادگی کلی عبارت است از یک سی ام متوسط درآمد ماخذ احتساب حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از هشتاد درصد متوسط مذکور بیشتر نباشد.
تبصره ۱- بیمه شدگانی که کفالت مخارج همسر یا فرزند یا پدر و مادر واجد شرایط خود را برعهده دارند به ازای هر یک از افراد تحت تکفل پنج درصد متوسط ماخذ احتساب مستمری را اضافه دریافت خواهند داشت مشروط بر اینکه جمع اضافات ازبیست درصد مبلغ مذکور تجاوز نکند و در هر حال جمع مستمری و اضافات نیز از هشتاد درصد متوسط درآمد مذکور در این ماده متجاوز نباشد.
تبصره ۲- در صورتی که سالهای پرداخت حق بیمه کمتر از دو سال باشد متوسط درآمد مدتی که حق بیمه پرداخت کرده است محاسبه و ماخذ احتساب مستمری از کار افتادگی خواهد بود.

بعدی ❭