بنیاد مکلف است ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین نامه، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، نسبت به برقراری، قطع یا استمرار (حسب مورد) کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
تبصره - چنانچه مشمولین این ماده در مجموع، دارای درآمدی بوده که از مبلغ کمک معیشت کمتر باشد، صرفا مابه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط بنیاد پرداخت میشود.