نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸

مورخ: ۸/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۱۹۵۲/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۴۶۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده­ی۴۴۰ قانون مجازات اسلامی سابق ومواد ۶۵۲ و۷۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه ضربه­ای به محل دیگری غیر ازمحل مندرج درقانون وارد آید که در اثرآن ضبط ادرار یا مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد حکم آن چیست.
نظریه مشورتی:
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد در ماده ۴۴۰ مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می گرفت. ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۶۵۲ حکم قضیه فقط در یک مورد اعلام شده است؛ بنابراین ماده ۷۰۵ این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده ۶۵۲ که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد.