‌ماده ۱۴ قانون نظام صنفی کشور

افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.

بعدی ❭