شرکت سهامی و خرید سهام شرکت توسط خود شرکت

خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

رجوع کنید به ماده ۱۹۸ قانون تجارت