عدم امکان تهاتر دیون شریک با طلب شرکت و بالعکس و استثنای آن

مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز لازم‌الرعایه است.

رجوع کنید به ماده ۱۵۹ قانون تجارت