اختیارات مدیر عامل در شرکت سهامی

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد.

رجوع کنید به ماده ۱۲۵ قانون تجارت