از طبقه بندی خارج ساختن اطلاعات طبقه بندی شده ای که از یک موسسه عمومی به موسسه عمومی دیگر ارسال شده است توسط مسئول ارسال کننده ای که طبقه بندی اولیه را انجام داده صورت می‌گیرد.