ماده ۶۰۳ قانون مدنی

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.

بعدی ❭