ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۴۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.

بعدی ❭