ماده ۷۸۲ قانون مدنی

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود.

بعدی ❭