عدم لزوم ثبت اسم تجارتی

ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را الزامی کند.

رجوع کنید به ماده ۵۷۶ قانون تجارت