نوع پول پرداخت برات

پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.

رجوع کنید به ماده ۲۵۲ قانون تجارت