ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب‌ می‌کند به‌ منظور تامین هزینه‌های ضروری و فوری‌، وجوهی به‌ عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.