نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و ‌یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل‌ اعتبار هزینه‌ های پیش ‌بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود.
تبصره - وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد.