ابراز سند در وجه حامل مفقود قبل از انقضای مرور زمان پرداخت

اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا‌وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۳۳۳ قانون تجارت