تشخیص مجدد مطالبات از ورشکسته پس از لغو قراداد ارفاقی

بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود - نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید - مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۴۹۹ قانون تجارت