ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

وظایف دبیر هیات به شرح زیر می‌باشد:
الف: مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیات
ب: انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیات
ج: اعلام آراء مقدماتی هیات
د: تقدیم گزارش کار گروه‌ها به هیات
هـ : سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیات

بعدی ❭