ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

بعدی ❭