ماده ۴۰ قانون گذرنامه

هر مستخدم و مامور دولت اعم از کشوری و لشکری که برای عبور غیر مجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی از انحاء مساعدت و یا تسهیل وسیله نماید به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

بعدی ❭