فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود:
۱- استانداردسازی
۲- اندازه شناسی
۳- تأیید صلاحیت
۴- ارزیابی انطباق