‌ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر 1362

در موارد زیر مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:
۱- در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی).
۲ -در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۳ -هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.

بعدی ❭