ماده ۲۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.

بعدی ❭