شرکت سهامی و ترتیب مراجعه سهامداران به صورت‌های مالی

هر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

رجوع کنید به ماده ۱۳۹ قانون تجارت