ارتشاء و فراهم کردن موجبات تحقق آن

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود.

رجوع کنید به ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی