ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

معاونت به دستـور دادستان، مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، اقدام به نظارت و ارزشیابی عملکرد و رفتار قضات کشور می‌نماید.

بعدی ❭