ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

حق بیمه سابقه بیمه شده عبارت از دوازده درصد مبلغ ماخذ درآمد ماهانه موضوع ماده (۲) این آیین نامه و تبصره آن می باشد.
تبصره - پرداختیهای هر بیمه شده طبق مقررات آیین نامه تعاون (مصوب ۱۳۴۱) از مبلغ محاسبه شده در ماده فوق کسر و بقیه را بیمه شده می تواند با توافق صندوق به اقساط پنج سال پرداخت کند. اولین قسط در موقع تنظیم موافقتنامه پرداخت می شود.

بعدی ❭